Зураг Зураг Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Алсын хараа: Нутгийн өөрийн удирдлагын тэргүүлэх байгууллага болох
Зураг
ТОГТООЛ Хурал Хурлын тогтоол
Огноо Дугаар Тэргүү
2016.07.18 01 Бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
2016.07.18 02 Тогтоол батлах тухай
2016.07.18 03 Хурлын даргаар сонгох тухай
2016.07.18 04 Тогтоол батлах тухай
2016.07.18 05 Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
2016.07.18 06 Тэргүүлэгч сонгох тухай
2016.07.18 07 Тогтоол батлах тухай
2016.08.17 01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
2016.08.17 01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
2016.08.17 02 Хороо байгуулах тухай
2016.08.17 03 Хорооны дарга сонгох тухай
2016.08.17 04 Хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгож байгуулах тухай
2016.08.17 05 2015 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
2016.08.17 06 Аудитын дүнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
2016.08.17 07 Аймгийн тодотгосон төсөв батлах тухай
2016.08.17 08 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих тодотгосон жагсаалт батлах тухай
2016.08.17 09 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн тодотгосон хөрөнгө батлах тухай
2016.08.17 10 Орон нутгийн төсвийн шилжих үлдэгдлээс зарцуулах тодотгосон хөрөнгө батлах тухай
2016.08.17 11 Эрдэнэт сангийн орлого, санхүүжилтээр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагааны зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай
2016.08.17 12 Хувь хэмжээ тогтоох тухай
2016.10.28 01 Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай
2016.10.28 03 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн тодотгосон хөрөнгө батлах тухай
2016.10.28 04 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих ажлын тодотгосон жагсаалт батлах тухай
2016.10.28 05 Эрдэнэт сангийн орлого, санхүүжилтээр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагааны зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай
2016.10.28 06 Орон нутгийн төсвийн шилжих үлдэгдлээс зарцуулах тодотгосон хөрөнгө батлах тухай
2016.10.28 07 Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах тухай
2016.10.28 09 Дэд хорооны даргыг батлах тухай
2016.12.02 01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
2016.12.02 02 Аймгийн 2017 оны төсөв батлах тухай
2016.12.02 03 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө батлах тухай
2016.12.02 04 Эрдэнэт сангийн орлого, санхүүжилтээр хийгдэх төсөл хөтөлбөр, үйл ажиллагааны зардал батлах тухай
2016.12.02 05 Авозамын сангийн хөрөнгө батлах тухай
2016.12.02 06 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний төсвөөс зарцуулах хөрөнгө батлах тухай
2016.12.02 07 Газрын харилцааны талаар 2017 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай
2016.12.02 08 Дүгнэлт өгөх тухай
2016.12.02 09 Хорооны дарга сонгох тухай
2017.02.17 05/01 Журам батлах тухай
2017.02.17 05/02 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
2017.02.17 05/03 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
2017.02.17 05/04 Орон нутгийн төсвийн шилжих үлдэгдлээс зарцуулах тодотгосон хөрөнгө батлах тухай
2017.02.17 05/05 Эрдэнэт сангийн орлого, санхүүжилтээр хийгдэх төсөл хөтөлбөр, үйл ажиллагааны зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай
2017.02.17 05/06 Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн тодотгосон хөрөнгө батлах тухай
2017.02.17 05/07 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний төсвөөс зарцуулах тодотгосон хөрөнгө батлах тухай
2017.02.17 05/08 Хороон дарга сонгох тухай
2017.03.31 6/01 Аймгийн боловсролын салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
2017.03.31 6/02 "Багш" дэд хөтөлбөр батлах тухай
2017.03.31 6/03 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
2017.03.31 6/04 "Эмч" дэд хөтөлбөр батлах тухай
2017.03.31 6/05 Төлөвлөгөө батлах тухай
2017.03.31 6/06 Нэр өөрчлөх тухай
2017.05.26 7/01 Баян-Өндөр уулыг орон нутгийн хамгаалалтанд шинэчлэн авах тухай
2017.05.26 7/02 Журам шинэчлэн батлах тухай
2017.05.26 7/03 Санхүүгийн аудитын дүнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
2017.05.26 7/04 Аймгийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
2017.05.26 7/05 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
2017.05.26 7/06 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай
2017.05.26 7/07 Аймгийн 2007 оны авто замын сангийн хөрөнгийн тодотгосон төсөв батлах тухай
2017.10.27 08/01 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
2017.10.27 08/02 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
2017.10.27 08/03 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
2017.10.27 08/04 Журам шинэчлэн батлах тухай
2017.10.27 08/05 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2017.12.01 09/01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
2017.12.01 09/01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
2017.12.01 09/02 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
2017.12.01 9/03 Эрдэнэт сангийн 2017 оны орлого, санхүүжилтээр хийгдэх төсөл хөтөлбөр, үйл ажиллагааны зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай
2017.12.01 9/04 Аймгийн 2018 оны төсөв батлах тухай
2017.12.01 9/05 Эрдэнэт сангийн 2018 оны орлого, санхүүжилтээр хийгдэх төсөл арга хэмжээний зардлын төсөв батлах тухай
2017.12.01 9/06 Үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
2017.12.01 9/07 Газрын харилцааны талаар 2018 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай
2017.12.01 9/07 Газрын харилцааны талаар 2018 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай
2017.12.01 9/08 Дүгнэлт өгөх тухай
2017.12.01 9/09 Хурлын төлөөлөгчийг чөлөөлөх тухай
2018.02.23 10/01 "Эрдэнэт үйлдвэрлэл" дэд хөтөлбөр батлах тухай
2018.06.06 11/01 Санхүүгийн аудитын дүнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
2018.06.06 11/04 Малчин баг байгуулах тухай
2018.06.06 11/05 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
2018.11.30 12/04 Аймгийн 2019 оны төсөв батлах тухай
2018.11.30 12/06 Дүгнэлт өгөх тухай
2018.11.30 12/07 Газрын харилцааны талаар 2019 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай
2018.11.30 12/08 Дүгнэлт өгөх тухай
2019.02.22 13/01 Бодлого батлах тухай
2020.02.17 01 Албан татварын хувь хэмжээ тогтоох тухай
2020.10.28 01 Бүрэн эрх зөвшөөрөх тухай
2020.10.28 01 Бүрэн эрх зөвшөөрөх тухай
2020.10.28 07 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнийг сонгох тухай
2020.11.30 02/01 Орхон аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
2020.11.30 02/02 Орхон аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
2020.11.30 02/03 Газрын харилцааны талаар 2021 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай
2020.11.30 02/05 Аймгийн 2021 оны төсөв батлах тухай
2021.03.05 09 "Аймгийн боловсролын салбарыг 2021-2024 онд хөгжүүлэх" хөтөлбар батлах тухай
2021.06.30 03 "Орхон аймаг, Эрдэнэт хотыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг батлах тухай
2021.06.30 04 "Ач санах" хөтөлбөр батлах тухай
2021.06.30 05 "Анхдагч" хөтөлбөр батлах тухай
2021.06.30 06 "Багш" хөтөлбөр батлах тухай
2021.06.30 07 "Залуучуудын хөтөлбөр" батлах тухай
2021.06.30 08 "Эмч" хөтөлбөр батлах тухай
2021.07.01 09 "Эрдэнэтчүүд Эрдэнэчүүддээ хайртай" хөтөлбөр батлах тухай
2021.07.01 10 "Өрхийн тариалалтыг дэмжих" хөтөлбөр батлах тухай
2021.07.01 11 "Малын эрүүл мэнд" хөтөлбөр батлах тухай
2021.07.01 13 "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх" хөтөлбөр батлах тухай
2021.07.02 16 Иргэний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлж, томилох тухай
2021.07.02 20 "Цахим Эрдэнэт-1" хөтөлбөр батлах тухай
2021.09.15 04 "Эх хэл-Эрдэнэт" хөтөлбөр батлах тухай
2021.09.15 06 Аймгийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
2021.09.16 09 Орон нутгийн өмчийн үндсэн хөрөнгийн дүн батлах тухай
2021.09.16 10 Шагналд тодорхойлох тухай
2021.09.16 11 Одон, медаль болон үнэмлэхийг нөхөн олгуулахаар уламжлах тухай
2021.09.16 12 Хугацаа сунгах тухай
2021.09.17 05 Талбайн хэмжээ, байршил, хил зааг, зориулалтыг тогтоох тухай
2021.10.29 05/04 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчээр сонгох тухай
2021.10.29 05/05 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 2022 онд үнэгүй өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
2022.02.10 07/02 Ногоон Эрдэнэт хөтөлбөр батлах тухай
2022.02.10 07/03 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр батлах тухай
2022.02.10 07/04 Хог хаягдалын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр батлах тухай
2022.02.10 07/05 2022 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хэмжээг батлах тухай
2022.02.10 07/12 Хурлын зөвлөл байгуулах тухай
2022.03.29 08/02 Газрын үнэлгээний бүс, илтгэлцүүрийн тоон утга, төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
2022.03.29 08/03 Баг байгуулах тухай
2022.03.29 08/04 Журам шинэчлэн батлах тухай
2022.05.03 09/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2022.05.03 09/02 Төлөвлөгөө батлах тухай
2022.05.03 09/03 Журам батлах тухай
2022.05.03 09/04 Төлөөлөн удирдах зөвлөл байгуулах тухай
2022.05.03 09/05 Аймгийн 2022 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
2022.08.24 А/97 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2022.09.15 11/02 Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
2022.09.15 11/03 Аймгийн 2022 оны төсөв Эрдэнэт сангийн төсөвт зохицуулалт хийх тухай
2022.09.15 11/04 Аймгийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөг батлах тухай
2022.09.15 11/05 Зөвшөөрөл олгох тухай
2022.09.15 11/06 Газрын үнэлгээний бүс итгэлцүүрийн тоон утга төлбөрийн хэмжээг батлах тухай
2022.09.15 11/07 Иргэдийн гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 2023 онд үнэгүй өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
2022.09.15 11/08 Хугацаа сунгах тухай
2022.09.28 0101 АА
2022.11.22 12/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2022.11.22 12/02 Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Орхон аймагт 2022-2027 онд хийгдэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
2022.11.22 12/03 Орхон аймгийн газар зохион байгуулалтын 2022-2037 оны ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
2022.11.22 12/04 Аймгийн 2023 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хэмжээ батлах тухай
2022.11.22 12/05 Цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тоог тогтоох тухай
2022.11.22 12/06 Олон нийтийн цагдаагийн тоог тогтоох тухай
2022.11.22 12/08 Төлөвлөгөө батлах тухай
2022.11.22 12/09 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай
2022.11.22 12/10 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
2022.11.22 12/11 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх, ажиллах журам батлах тухай
2022.11.22 12/12 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2022.11.22 12/13 Хугацаа сунгах тухай
2022.11.22 12/14 ЭТ ШТП-ын ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай
2022.11.22 12/15 Зөвшөөрөл олгох тухай
2022.12.02 13/02 Орон нутгийн өмчийн байрны түрээсийн 2023 оны орлогын төлөвлөгөө батлах тухай
2022.12.02 13/03 Хөрөнгө худалдах тухай
2022.12.02 13/04 Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн орон тоо, цалингийн зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай
2022.12.02 13/05 Хөтөлбөр батлах тухай
2022.12.02 13/06 Газрын харилцааны талаар 2023 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай
2022.12.02 13/07 Үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
2022.12.02 13/08 Орлогод нийцсэн орон сууцны байрны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
2022.12.02 13/09 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай
2022.12.02 13/10 Эрдэнэт сангийн орлогоос 2023 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн зардлын жагсаалт батлах тухай
2022.12.02 13/11 Дүгнэлт өгөх тухай
2022.12.02 13/12 Хувь хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
2023.02.01 Журам шинэчлэн батлах тухай
2023.02.28 14/02 Өрхийн болон бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай
2023.02.28 14/03 Түрээсийн төлбөрийг хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
2023.02.28 14/04 Дүгнэлт өгөх төлөвлөгөө батлах тухай
2023.02.28 14/05 Журам шинэчлэн батлах тухай
2023.02.28 14/07 Багуудын нутаг дэвсгэрийн зааг, түүний солбицол тогтоох тухай
2023.02.28 14/08 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
2023.02.28 14/09 Хурлын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2023.02.28 14/11 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2023.02.28 14/11 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2023.02.28 14/12 Хороодын даргыг батлах тухай
2023.02.28 14/12 Хороодын даргыг батлах тухай
2023.03.28 A/35 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
2023.03.28 А/37 Илтгэл, илгэгчийг батлах тухай
2023.04.27 15/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2023.04.27 15/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2023.04.27 15/02 Төлөвлөгөө батлах тухай
2023.04.27 15/02 Төлөвлөгөө батлах тухай
2023.04.27 15/03 Төлөвлөгөө батлах тухай
2023.04.27 15/03 Хөтөлбөр батлах тухай
2023.04.27 15/04 Төлөвлөгөө батлах тухай
2023.04.27 15/04 Хөтөлбөр батлах тухай
2023.05.16 09/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2023.05.16 09/02 Иргэний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлж, томилох тухай
2023.05.16 09/03 Тогтоолын хавсралт өөрчлөлт оруулах тухай
2023.06.12 10/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2023.06.12 10/02 Аймгийн 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
2023.06.12 10/03 Баяр наадмын хороо байгуулах тухай
2023.06.12 10/03 Баяр наадмын хороо байгуулах тухай
2023.06.12 10/04 Баяр наадмын нэмэгдэл зардлын задаргаа батлах тухай
2023.06.26 А/86 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
2023.07.06 А/94 Ээлжит бус хуралдааны товыг өөрчлөх тухай
2023.07.08 11/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2023.07.08 11/02 ОНӨ-ийн үндсэн хөрөнгийн 2022 оны дүн батлах тухай
2023.07.08 11/04 Аймгийн 2023 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
2023.07.08 11/05 Эрдэнэт сангийн орлогоос 2023 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн зардлын тодотгосон жагсаалт батлах тухай
2023.07.08 11/06 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
2023.08.30 A/112 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2023.09.14 16/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2023.09.14 16/02 Бэлтгэл-ажлыг-эрчимжүүлэх-тухай
2023.09.14 16/03 Зөвшөөрөл олгох тухай
2023.09.14 16/03 Аймгийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө
2023.09.14 16/06 ХТГ ЦНБГ ын орон тоо цалин хөлсний нийтлэг жишгийг шинэчлэн батлах тухай
2023.09.14 16/17 Зөвшөөрөл олгох тухай
2023.09.25 16/04 Хугацаа сунгах тухай
2023.10.03 12/02 Аймгийн 2023 оны төсөвт зохицуулалт хийх тухай
2023.11.08 13/02 Аймгийн 2024 оны цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тоог батлах тухай
2023.11.08 13/03 2024 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хэмжээ батлах тухай
2023.11.08 13/04 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 2024 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
2023.11.08 13/05 Орон нутгийн өмчийн байрны түрээсийн 2024 оны орлогын төлөвлөгөө батлах тухай
2023.11.08 13/06 Дүгнэлт өгөх, төлөвлөгөө батлах тухай
2023.12.01 17/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2023.12.01 17/02 Үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
2023.12.01 17/03 Газрын харилцааны талаар 2024 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай
2023.12.02 17/04 Аймгийн 2024 оны төсөв батлах тухай
2023.12.02 17/05 Эрдэнэт сангийн орлогоос 2024 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн зардлын жагсаалт батлах тухай
2023.12.02 17/05 Эрдэнэт сангийн орлогоос 2024 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн зардлын жагсаалт батлах тухай
2023.12.02 17/06 Орлогод нийцсэн орон сууцны журмыг шинэчлэн батлах тухай
2023.12.20 14/02 Хөтөлбөр батлах тухай
2023.12.20 14/03 Орон нутгийн түвшинд ҮАБ-ыг хангах хөтөлбөр батлах тухай
2023.12.20 14/03 Орон нутгийн түвшинд
2023.12.20 14/04 Хугацаа сунгах тухай
2023.12.20 14/05 Дүгнэлт өгөх, төлөвлөгөө батлах тухай
2023.12.20 14/06 Дүгнэлт өгөх тухай
2024.02.29 18/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2024.02.29 18/02 Орон нутгийн өмчит зарим байгууллагуудын дүрэм, орон тоо, цалин хөлсний нийтлэг жишгийг шинэчлэн батлах тухай
2024.02.29 18/03 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварын хэмжээг хуульд нийцүүлэн тогтоох тухай
2024.02.29 18/04 Цагаан тоосны дэгдэлт, сөрөг нөлөөллийг бууруулах хөтөлбөр батлах тухай
2024.02.29 18/05 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах саналын тухай
2024.02.29 18/06 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
2024.02.29 18/07 Хурлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2024.02.29 18/08 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2024.02.29 18/09 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
2024.04.18 15/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2024.04.18 15/02 Тооллогын комисс байгуулах тухай
2024.04.18 15/03 Аймгийн Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай
2024.04.29 19/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2024.04.29 19/02 Сумын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухай
2024.04.29 19/03 Төлөвлөгөө батлах тухай
2024.04.29 19/04 Аймгийн 2024 оны төсөвт зохицуулалт хийх, 2023 оны төсвийн шилжих үлдэгдлийн жагсаалт батлах, өөрчлөлт оруулах тухай
2024.04.29 19/05 Сонгуулийн тойрог, тойрогт ногдох мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай
2024.04.29 19/06 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2024.04.29 19/07 Ажлын албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай
2024.06.06 16/01 Хуралдааны дэг батлах тухай
2024.06.06 16/02 Баяр наадмын хороо байгуулах тухай
2024.06.06 16/03 Баяр наадмын зардлын задаргаа батлах, зохицуулалт хийх тухай
2024.06.06 16/04 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардлын норматив батлах тухай
2024.06.06 16/05 Эрдэнэт ШУТП ОНӨААТҮГ-ын ТУЗ-ийг шинэчлэн батлах тухай
Мэндчилгээ

Мэдээлэл технологийн эрин зуунд хөл нийлүүлэн алхаж буй мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй, үнэт зүйлтэй, хөгжих тэмүүлэлтэй ЭРДЭНЭТ хотын иргэн таньд энэ өдрийн мэндийг хүргэе!

Орхон аймгийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг бие даан зохион байгуулах ардчилсан, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдлийн илэрхийлэл болсон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, түүний веб сайтаар зочилж өөрт хэрэгтэй мэдээ, мэдээллээ цаг алдалгүй авна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Иргэд та бүгдийг төрд төлөөлөх Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа, орон нутагт хэрэгжих төсөл хөтөлбөр, бүтээн байгуулалтанд иргэн таны үзэл бодол, санал шүүмжлэл үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.

Улс орны хөгжлийн түүчээ, сайн засаглалын загвар ЭРДЭНЭТ хотын түүхэн замналыг амжилт, ололтоор үргэлжлүүлэх, ирэх он жилүүдийн өнгийг тодорхойлох үйлсэд миний бие хүчин зүтгэж, иргэд та бүхэнтэйгээ хамтдаа хөгжицгөөе! ЭРДЭНЭТ хүний төлөө хүчээ нэгтгэе!

ЭРДЭНЭТ ХҮН, ЭРДЭНЭТ ХОТ, ЭРДЭНЭТ ХҮЧ

Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Д.Мөнхбат

              Greetings to you, a citizen of ERDENET City, who has knowledge, information, values and aspiration for the development, going align with the age of information technology! We are confident that you will get the news and information you need without delay by visiting the website of the Citizens' Representative Meeting of the province, which is an expression of democracy, justice and equality. Your opinions and comments will make a valuable contribution to the activities of the representatives that will represent you in the state, the projects and programs to be implemented in the local area, investments, and constructions. we are all working with our knowledge, experience, and hard work for our hometown, to create a healthy and safe environment for our citizens to live and to work. As a result of our policy, we continue to strengthen our previous success and introduce more advinced technologies. Let the representatives and work offices wo* hard for the right for grh Election of citizens' Representative Meeting to continue the historical path 6f Erdenet city with successes and achievements, and to determine the colors of coming years ani let,s develop together. Let's join forces for citizens of Erdenet!

ERDENET PEOPLE, ERDENET CITY, ERDENET POWER

                                                                                                                      Chief of Citizens' Representative Meeting of Orkhon province D.Munkhbat

ХОЛБООС
Хурлын түүх
ХАЯГ
Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг баг, Нутгийн удирдлагын ордон
УТАС
+976 7035 0494
ЦАХИМ ШУУДАН
info@itkh.orkhon.gov.mn
ФАКС
+976 7035 2631
ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа - Баасан 08:00 - 18:00
/Цайны завсарлага 12:00 - 14:00/
© Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 2024 он
Хандалт 25035, Энэ жил 25035, Энэ сар 7055, Энэ долоо хоног 767, Өнөөдөр 176