Хурлын хуралдааны тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 56
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
56. 7/07 Аймгийн 2007 оны авто замын сангийн хөрөнгийн тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-05-26
55. 7/06 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-05-26
54. 7/05 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-05-26
53. 7/04 Аймгийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай 2017-05-26
52. 7/03 Санхүүгийн аудитын дүнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-26
51. 7/02 Журам шинэчлэн батлах тухай 2017-05-26
50. 7/01 Баян-Өндөр уулыг орон нутгийн хамгаалалтанд шинэчлэн авах тухай 2017-05-26
49. 6/06 Нэр өөрчлөх тухай 2017-03-31
48. 6/05 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-03-31
47. 6/04 "Эмч" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-03-31
46. 6/03 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-03-31
45. 6/02 "Багш" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-03-31
44. 6/01 Аймгийн боловсролын салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-03-31
43. 05/08 Хороон дарга сонгох тухай 2017-02-17
42. 05/07 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний төсвөөс зарцуулах тодотгосон хөрөнгө батлах тухай 2017-02-17
41. 05/06 Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн тодотгосон хөрөнгө батлах тухай 2017-02-17
40. 05/05 Эрдэнэт сангийн орлого, санхүүжилтээр хийгдэх төсөл хөтөлбөр, үйл ажиллагааны зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-02-17
39. 05/04 Орон нутгийн төсвийн шилжих үлдэгдлээс зарцуулах тодотгосон хөрөнгө батлах тухай 2017-02-17
38. 05/03 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-02-17
37. 05/02 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-02-17