Хурлын хуралдааны тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 164
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
164. 14/03 Түрээсийн төлбөрийг хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 2023-02-28
163. 14/04 Дүгнэлт өгөх төлөвлөгөө батлах тухай 2023-02-28
162. 14/08 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2023-02-28
161. 14/05 Журам шинэчлэн батлах тухай 2023-02-28
160. 14/09 Хурлын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2023-02-28
159. 14/11 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2023-02-28
158. 14/12 Хороодын даргыг батлах тухай 2023-02-28
157. 14/07 Багуудын нутаг дэвсгэрийн зааг, түүний солбицол тогтоох тухай 2023-02-28
156. 14/02 Өрхийн болон бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай 2023-02-28
155. 14/11 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2023-02-28
154. 14/12 Хороодын даргыг батлах тухай 2023-02-28
153. 13/09 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай 2022-12-02
152. 13/11 Дүгнэлт өгөх тухай 2022-12-02
151. 13/10 Эрдэнэт сангийн орлогоос 2023 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн зардлын жагсаалт батлах тухай 2022-12-02
150. 13/08 Орлогод нийцсэн орон сууцны байрны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-12-02
149. 13/07 Үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай 2022-12-02
148. 13/06 Газрын харилцааны талаар 2023 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 2022-12-02
147. 13/05 Хөтөлбөр батлах тухай 2022-12-02
146. 13/04 Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн орон тоо, цалингийн зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай 2022-12-02
145. 13/03 Хөрөнгө худалдах тухай 2022-12-02