Тэргүүлэгчдийн тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 165
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
165. 84 Бодлого, төлөвлөгөө батлах тухай 2018-09-25
164. 70 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-08-21
163. 57 Аймгийн авто замын тээвэрт баримтлах бодлогын баримт бичиг батлах тухай 2018-06-28
162. 47 Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-05-30
161. 42 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-05-15
160. 48 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2018-05-15
159. 35 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-05-04
158. 17 Ойг тэмдэглэх тухай 2018-02-21
157. 09 Хугацаа сунгах, нэр өөрчлөх тухай 2018-01-24
156. 08 2018 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээ батлах тухай 2018-01-24
155. 02 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-01-09
154. 01 Комисс байгуулах, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай 2018-01-09
153. 133 "Анхдагч" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-12-08
152. 122 Комиссын бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-28
151. 120 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай 2017-11-28
150. 116 Хугацаа сунгах тухай 2017-11-08
149. 115 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2017-11-08
148. 110 Зөвшөөрөл олгох тухай 2017-10-23
147. 109 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай 2017-10-23
146. 104 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2017-10-04