АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ТӨР, СҮМ, ХИЙДИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ


Image

   Одоогийн байдлаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар дараах сүм, хийдүүдийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах болон үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль, журмын дагуу сунгаж, олголоо. 

Хугацаа сунгах

1. “Эрдэнэт Дэлхийн гэрэл” сүм

2. “Христ сайн мэдээ Эрдэнэт цуглаан”

3. “Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн Эрдэнэт цуглаан”

4. “Амьд үг-Эрдэнэт” сүм

5. “Жалдан жанчивлан”

6. “Алдар Христийн Эрдэнэт чуулган”

7. “Эрдэнэт Баптист сүм”

Үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл

1. “Бал сажа Ум цар ишэлин”

Сэтгэгдэл (1)

  • Гадны шашин ямар зорилготой хэнд ямар ашигтай вэ юуны төлөө энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч

Сэтгэгдэл үлдээх