Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Аудитын дүгнэлт -2016

Image

Үндэсний аудитын газрын харъяа Орхон аймгийн Аудитын газраас Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөжгчдийн хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ий өдрөөр дуусгавар болсон, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу аудит хийсэн тухай дүгнэлт гаргаж материаллаг алдаагүй, үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн гэж үнэлсэн байна.