Тогтоол

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм

Image

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрмийг аймгийн ИТХ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/03 тоот захирамжаар батлаж мөрдөн ажиллаж байна.

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх "Аймгийн хэмжээнд төр, сүм, хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөл"-ийн ажиллах журам

Image

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх "Аймгийн хэмжээнд төр, сүм, хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөл"-ийн ажиллах журмыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Зөвлөл шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай" 82 дугаар тогтоолоор баталсан.