Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг нэгдье

Image

Дэлхийн улс орнуудын удирдагчид 2003 онд Авлигын эсрэг Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Конвенцид нэгдэн, гарын үсэг зурах бага хурлыг Мексикийн Мерида хотноо зохион байгуулж байсан ба Дэлхийн улс орнуудын өндөр албан тушаалтнууд гарын үсгээ зурсан энэхүү өдрийг Авлигын эсрэг олон улсын өдөр хэмээн Нэгдсэн Үндэсний байгууллагаас албан ёсоор тунхагласан билээ.

Жаргалант сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийг сургалтад хамрууллаа

Image

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургагч багш, аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ЭБАТ-уудын 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх, ажлын төлөвлөгөөний дагуу Жаргалант сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн дунд авлигын талаарх ойлголт, хор хохирол, авлигын гэмт хэрэг, хариуцлага, ХАСХОМ гаргахад анхаарах асуудал, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт мэдээлэл хийж зохих мэдлэг чадвар эзэмшүүлэх сургалтыг энэ сарын 22-нд зохион байгууллаа.