Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигатай тэмцэх газраас 21 аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нартай онлайн уулзалт зохион байгууллаа

Image

Өнөөдөр Авлигатай тэмцэх газраас 21 аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга нартай онлайн уулзалт зохион байгууллаа.

Төрийн албан хаагчид хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх сургалтад хамрагдлаа

Image

Улсын хэмжээнд нийтийн албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх хуулийн хугацаа 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс улс орон даяар эхэлсэн.