Дэд бүтэц, хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хороо

Танилцуулга

Image

Дэд бүтцийн цогц бодлого
Хот байгуулалт, архитектур барилгажилт
Хотын инженерийн шугам сүлжээ
Түлш эрчим хүч